Chair of Talking Poster

 • P1 Tobimatsu S (Fukuoka)
 • P2 Cueto A (Buenos Aires)
 • P3 Kohara N (Kobe)
 • P4 Yorio A (Buenos Aires)
 • P5 Hirata K (Mibu)
 • P6 Ikeda A (Kyoto)
 • P7 Phillips LH (Charlottesville, VA)
 • P8 Hoshi Y (Tokyo)
 • P9 Tachibana N (Osaka)
 • P10 Kinoshita T (Osaka)
 • P11 Terao Y (Tokyo)
 • P12 Baba M (Hirosaki)
 • P13 Sonoo M (Tokyo)
 • P14 Ozaki I (Aomori)
 • P15 Matsuura M (Tokyo)
 • P16 Akamatsu N (Kitakyushu)
 • P17 Niwa S (Fukushima)
 • P18 Fukuyama H (Kyoto)
 • P19 Okamoto H (Okazaki)
 • P20 Ugawa Y (Fukushima)
 • P21 Verdugo RJ (Santiago)
 • P22 Kuroiwa Y (Yokohama)
 • P23 Hanajima R (Tokyo)
 • P24 Tobimatsu S (Fukuoka)
 • P25 Inagaki M (Kodaira)
 • P26 Ikoma K (Sapporo)
 • P27 Nakajima T (Mitaka)
 • P28 Gutierrez IE (Cali, Colombia)
 • P29 Mima T (Kyoto)
 • P30 Kuwabara S (Chiba)
 • P31 Yamamoto T (Tokyo)
 • P32 Hakim M (Jakarta)
 • P33 Lin Y-Y (Taipei)
 • P34 Zierz S (Halle)
 • P35 Yamaguchi S (Izumo)
 • P36 Kristeva R (Freiburg)
 • P37 Koga Y (Mitaka)