committees

Local Organizing Committee

Hiroshi Shibasaki (President)
Ryuji Kaji (Secretary General)
Shin-ichi Niwa (Treasurer)
Ryusuke Kakigi (Scientific Program Committee Chair)
Kimihiro Arimura
Masayuki Baba
Hidenao Fukuyama
Isao Hashimoto
Takao Hashimoto
Koichi Hirata
Akio Ikeda
Katsunori Ikoma
Yoji Ishiyama
Makiko Kaga
Fumio Kanda
Yoichi Katayama
Akio Kimura
Toshihiko Kinoshita
Yoshihiko Koga
Nobuo Kohara
Tetsuo Komori
Yoshiyuki Kuroiwa
Satoshi Kuwabara
Masato Matsuura
Takashi Nagamine
Ken Nagata
Nobukazu Nakasato
Kenji Nakashima
Hirokazu Oguni
Hisaki Ozaki
Kenichi Shinomiya
Masahiro Sonoo
Hisao Tachibana
Toshikazu Tani
Shozo Tobimatsu
Sadatoshi Tsuji
Yoshikazu Ugawa
Shuhei Yamaguchi

Honorary Presidents

Jun Kimura
Carl Lucking
Marc Nuwer
Teruo Okuma
Nobuo Yanagisawa

Organizing Committee of the International Congress (OCIC)

Officers from IFCN

Hiroshi Shibasaki (President)
Francois Mauguiere (Past President)
Reinhard Dengler (Secretary)
Andrew Eisen (Treasurer)
David Burke (Editor-in-Chief)

Officers from National Society

Hiroshi Shibasaki (Convener)
Ryuji Kaji (Secretary General)
Shin-ichi Niwa (Treasurer)
Ryusuke Kakigi (Scientific Program Committee Chair)

Committee Chairs

Organizing Committee : Hiroshi Shibasaki
Finance and Fund Raising : Shin-ichi Niwa, Koichi Hirata, Akio Kimura,
Yoshihiko Koga, Sadatoshi Tsuji
Scientific Program : Ryusuke Kakigi, Isao Hashimoto,
Toshikazu Tani, Yoshikazu Ugawa
Satellite Symposium : Sadatoshi Tsuji, Yoichi Katayama,
Yoshiyuki Kuroiwa, Ken Nagata
Technical Exhibition : Koichi Hirata, Kimihiro Arimura,
Masayuki Baba , Yoji Ishiyama
Publication and Announcement : Shozo Tobimatsu, Takashi Nagamine
General Affairs and Scientific
Session Management :

Ryuji Kaji
, Takashi Nagamine,
Nobuo Kohara, Koutaro Asanuma
Hospitality : Nobuo Kohara, Fumio Kanda

» Return to page top